Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny  - GMINA BOBOWA

Projekt nr RPMP.10.01.05-12-0229/18 współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020
Uroczyste otwarcie projektu 

"Małopolskie Talenty"


W sobotni poranek (12 października 2019), pomimo dnia wolnego od nauki, w Szkole Podstawowej w Bobowej roiło się od uczniów. Do szkoły przyszli uczniowie wyłonieni na podstawie przeprowadzonych wcześniej testów. Są to zdolne i utalentowane dzieci z Gminy Bobowa, które chcą rozwijać swoje talenty i będą to robić na dodatkowych sobotnich zajęciach w ramach projektu "Małopolskie Talenty". 

Na otwarcie projektu przybyli również: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Dyrektor ZSO Bobowa Pani Urszula Jabłońska, Dyrektor ZSZ Bobowa Pan Wojciech Szafraniec, Dyrekcja SP Bobowa Pan Adam Urbanek i Pani Danuta Tarasek, Przewodnicząca Rady Rodziców SP Bobowa Pani Jolanta Turska, Koordynator projektu Pan Dariusz Włodarz oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami zdolnymi.

Bardzo poważnie traktujemy edukację, szkołę - mówił włodarz naszej gminy Pan Wacław Ligęza kierując swoje słowa do zgromadzonych uczniów. Wy jesteście przyszłością naszej gminy, naszego miasta, powiatu, województwa i Polski. Życzę Wam, aby ten projekt przyniósł owoce w postaci tego, że jeszcze bardziej się otworzycie na te przedmioty, na te wyzwania, na te zadania, które przed Wami stoją poprzez narzędzia i instrumenty zakupione w ramach tego programu. Zajęcia muszą być zrealizowane, a Wy powinniście osiągnąć efekt. Dziękuję szkole w Bobowej jako liderowi i wszystkim nauczycielom, którzy będą ten projekt realizować. (...)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz porównała grupę uzdolnionych uczniów do reprezentacji sportowej - Jesteście reprezentacją wszystkich uczniów naszej gminy. Przeszliście pozytywnie testy, ale nie wystarczy przejść testy, trzeba nadal trenować. Powinniście te zajęcia traktować jak treningi. Sportowcy, piłkarze muszą trenować, żeby być w dobrej formie. Tak samo trzeba trenować swój mózg, swoje szare komórki. Jeśli nie będzie się Wam chciało wstać w sobotę, pomyślcie sobie, że idziecie trenować własny umysł. Życzę Wam, aby nauka przynosiła Wam radość, a nauczycielom życzę satysfakcji z Waszych sukcesów. 

Na koniec głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska - Chciałam podziękować serdecznie Panu Burmistrzowi za kolejny projekt skierowany do uczniów. Zapamiętajcie [uczniowie], że co się nauczycie teraz, tego Wam nikt nie odbierze, to jest skarb na całe życie. Życzę Wam, abyście mogli jak najlepiej zainwestować swoją wiedzę i w przyszłości znaleźć wymarzoną pracę.

 

MAŁOPOLSKIE TALENTY – I, II ETAP EDUKACYJNY – GMINA BOBOWA


Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Bobowa - w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej. Realizacja projektu ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych przedmiotowych takich jak: język angielski, nauki matematyczno-przyrodnicze, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz kompetencje społeczne.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych według programów zajęć pozaszkolnych dla uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w wyżej wymienionych obszarach. W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację 3 edycji zajęć, odpowiednio w roku 2019/2020 – I edycja, 2020/2021 – II edycja oraz 2021/2022 – III edycja. W ramach każdej z edycji będą organizowane 2 etapy edukacyjne obejmujące odpowiednio: w ramach I etapu - uczniów klas V-VI i II etapu – uczniów klas VII i VIII.

Przeprowadzono przetarg na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Zakupiono m.in. 2 ekrany dotykowe, 17 laptopów z oprogramowaniem, 2 rzutniki, 4 radioodtwarzacze , 2 dyktafony, modele brył przestrzennych, kalkulatory oraz gry strategiczne z przedsiębiorczości, fiszki i audiobooki do nauczania języka angielskiego oraz materiały dla uczniów.

Zajęcia będą prowadzić nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bobowej, którzy ukończyli 45 – godzinne warsztaty przeprowadzone przez ekspertów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na zajęciach zostanie zapewniony dwudaniowy ciepły posiłek dla uczestników oraz dla uczniów mieszkających poza Bobowa zostanie zapewniony transport autokarowy.


Poza tym pod koniec każdej edycji zaplanowano dla wszystkich uczestników projektu wycieczki edukacyjne powiązane z tematyką zajęć:

- z języka angielskiego – wycieczka do Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

- z informatyki – wycieczka do wydziału Informatyki, Elektrotechniki oraz Robotyki i Automatyki w Krakowie oraz zwiedzanie Muzeum Historii Komputerów w Katowicach,

- z przedsiębiorczości – wycieczka pt. "Kupiecki Kraków" z warsztatami muzealnymi na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten–Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie,

- z matematyki - wycieczka na uczelnie techniczne np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

 

Planowane rezultaty projektu to:

- wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień,

- wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,

- podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,

- zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji przedmiotowych,

- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia zdolnego w szczególności z zakresu kompetencji kluczowych.


Małopolskie Talenty


Małopolskie Talenty - podsumowanie 


Pierwsza edycja już za nami

Zakończyła się I edycja projektu pod nazwą Małopolskie Talenty, beneficjentem przedsięwzięcia  była gmina Bobowa, a realizatorem Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Bobowej. Wsparciem było objętych 212 uczestników, podzielono ich na I i II etap edukacyjny według kategorii klas. W I etapie zrekrutowano 125 uczniów z klas 5 i 6, a w II udział wzięło 87 uczniów z klas 7, 8.  Projekt przewidywał realizację zajęć z czterech specjalności: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK). Uczestnicy projektu zostali wybrani na podstawie testu ze wspomnianych kompetencji. Byli to uczniowie szczególnie uzdolnieni, dlatego zajęcia zaplanowano tak, by rozwijać zdiagnozowane talenty i nadać kierunek  do pogłębiania i rozszerzania wspomnianych zainteresowań. Zajęcia projektowe odbywały się w soboty po 5 godzin dydaktycznych, naprzemiennie I i II etap edukacyjny. Uczniowie mieli zapewniony transport autokarowy, ciepły dwudaniowy posiłek oraz materiały szkoleniowe do zajęć i realizacji projektów  ze swoich specjalności.  Kadra projektu to nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bobowej, przeszkoleni przez ekspertów  Małopolskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli na 45 godzinnych warsztatach. Ich praca została poddana kontroli poprzez obserwację zajęć wspomnianych ekspertów z każdej kompetencji. Zajęcia rozpoczęto we wrześniu w formie uroczystego otwarcia przez Pana Wacława Ligęzę, burmistrza Bobowej, Pana Adama Urbanka dyrektora SP Bobowa w towarzystwie Pani Małgorzaty Molendowicz, przewodniczącej Rady Miejskiej oraz dyrektorów szkół średnich - Pani Urszuli Jabłońskiej (ZSO) i Pana Wojciecha Szafrańca (ZSZ). Ze względu na pandemię zmieniono w kwietniu 2020 roku formę zajęć na tzw. zdalne z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów, poczty elektronicznej oraz platformy Google Classroom.  Do szkoły zakupiono  komputery, tablice multimedialne oraz pomoce dydaktyczne w formie przyrządów, globusów itp. do prowadzenia zajęć.

Zdecydowana większość uczniów wzięła udział w wycieczkach edukacyjnych, które były tematycznie połączone z poszczególnymi kompetencjami. Grupa języka angielskiego miała zaplanowane zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem w języku angielskim trasą VIA REGGIA od Wawelu do Rynku, zwiedzanie Muzeum w Podziemiach Rynku oraz obiad w restauracji w centrum Krakowa. Dla grupy TIK przewidziano zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń im S. Lema w Krakowie oraz wizytę w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i na zakończenie pobytu - obiad. Grupa z przedsiębiorczości zwiedzała Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział im. Emeryka Hutten-Czapskiego, później uczniowie z przewodnikiem i opiekunami szli szlakiem pod nazwą „Kupiecki Kraków” i uczyli się, jak rozwijał się handel w Krakowie na przestrzeni wieków. Program wycieczki również zawierał punkt pod nazwą obiad w pobliżu Rynku. Podobnie grupa matematyczno-przyrodnicza najpierw zwiedziła Ogród Doświadczeń, później Muzeum Inżynierii Miejskiej, a wizytę w Krakowie zakończono obiadem dla uczestników. Z wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami wynika, że zarówno wycieczki, jak i całoroczne zajęcia cieszyły się bardzo  dobrą opinią wśród uczniów, ekspertów MCDN i rodziców. Kadra projektu starała się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki  dla uczestników, mamy nadzieję, że sprostaliśmy zadaniu.  

Bardzo serdecznie dziękujemy Uczniom i Rodzicom za współpracę i wszelką  pomoc, wyrozumiałość i wsparcie w trakcie realizacji zadań projektu. Niezwykle cenimy sobie również świetną współpracę z pracownikami Urzędu Miejskiego, Gminną Jednostka Usług  Komunalnych i firmami współdziałającymi  z nami w trakcie realizacji projektu. Zakończyliśmy I edycję uroczystym rozdaniem zaświadczeń ukończenia zajęć. Planujemy II edycję od września, czekamy na Was Drodzy  Uczniowie.

Serdecznie dziękuję koordynatorom projektu: Dariuszowi Włodarzowi, Danucie Tarasek, Lidii Łaś za duży wkład pracy w realizację projektu, dyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy Bobowa za motywowanie uczniów do udziału w projekcie, przeprowadzenie w swoich placówkach testów kwalifikacyjnych i przygotowanie odpowiednich dokumentów, a także instruktorom, którzy realizowali zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Dziękuję Burmistrzowi Bobowej Wacławowi Ligęzie za podjęcie tematu projektu i pracownikom gminy za opracowanie wniosku. Dodatkową wartością projektu było to, że realizowany był na terenie naszej gminy.  

Z poważaniem

Adam Urbanek

Dyrektor SP Bobowa

Małopolskie Talenty podsumowanie

Małopolskie Talenty podsumowanie