Aktualności‎ > ‎

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do szkoły

opublikowane: 13 mar 2015, 12:51 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 13 mar 2015, 12:52 ]

NP.537.4.2015.JN                             

ZARZĄDZENIE NR  5/15                        
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
z dnia 2 lutego 2015 r.

 

w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie małopolskim.

 

Działając na podstawie art. 9 ust 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zarządza się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjum:

1)      od 23 marca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 składanie przez kandydatów wniosków i dokumentów określonych w statucie szkoły. Zgłoszenie kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wypełnia się w formie elektronicznej. Wnioski z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum składają jedynie kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły;

2)      do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00 – dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);

3)      3 lipca 2015 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)      do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

5)      8 lipca 2015 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

6)      od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca.

 

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum:

1)      sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach publicznych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się w dniach: od 11 do 15 maja 2015 r.;

2)      dyrektor szkoły określa datę i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do końca lutego 2015 r. i podaje do wiadomości kandydatom, z zastrzeżeniem ust. 2. Termin ten nie dotyczy gimnazjów nowotworzonych;

3)      wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ogłasza się do trzech dni roboczych, od daty jego przeprowadzenia.

2.      Termin o którym mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy gimnazjów nowotworzonych.

3.      Zasady uznawania wyników przeprowadzonego sprawdzianu ww. uzdolnień kierunkowych w innej szkole oraz terminy składania tych wyników określa statut szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.

 

§ 3. Zarządza się terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum tj. liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych.

1)      od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 – składanie przez kandydatów wniosków;

2)      od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);

3)      3 lipca 2015 r. godz. 11.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

4)      do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

5)      8 lipca 2015 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;

6)      od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca.

 

§ 4. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200.

 

2.      O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:

1)      liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 

2)      liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

a)      celujący – 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 punktów)

b)      bardzo dobry – 18 punktów

c)      dobry – 15 punktów

d)     dostateczny – 10 punktów

e)      dopuszczający – 2 punkty.

 

3)      liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, przy czym:

a)      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

b)      za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:

-          laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim
– 12 punktów,

-          laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 10 punktów,

-          finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,

-          finalista konkursu  przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,

-          laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje 6 punktów.

c)      za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów zgodnie z załącznikiem nr 1).

 

3.      Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w publicznych liceach ogólnokształcących na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się w dniach: od 25 do 29 maja 2015 r.

 

4.      W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

 

5.      Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 

6.      Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

§ 5. Wykaz konkursów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 3 lit. b niniejszego zarządzenia organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zawiera załącznik nr 2.

 

§ 6. 1. Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 20t. ust. 2  ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

 

2.      Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech szkół. Wniosek o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych zawiera wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

 

3.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła publiczna nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły - zgodnie z art. 20zd. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)przeprowadza postepowanie uzupełaniające.

 

4.      W rekrutacji do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II dolicza się punkty kandydatów posiadających dyplom DSD I (poziom B1) i DSD A2 zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 3.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Małopolski Kurator Oświaty

Aleksander Palczewski